สปปท. จัดประชุมคณะทำงานการจัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดสัมมนาฯ ประจำปี 2563

       

                                                            

 

                                                           

                                

                                                         

 

         สปปท. จัดประชุมคณะทำงานการจัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 โดยมีนายชโยดม กาญจโนมัย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 4) ประธานคณะทำงานการจัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เป็นประธานการประชุมฯ และมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กปน. กปภ. อจน. บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จำกัด และ Eastwater เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1508 สำนักงานใหญ่ กปภ. โดยมีวาระเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย สถานที่จัดประชุม สถานที่ศึกษาดูงาน ประธานเปิดงานสัมมนาฯ Theme และปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาฯ