การศึกษาดูงานในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)”

สปปท. ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)” ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 วัน (รวมระยะเวลา 90 ชั่วโมง) ซึ่งมีการอบรมด้านวิชาการ จำนวน 11 วัน และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำที่ บริษัท ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) กรุงเทพฯ The Newater และ The Public Utilities Board (PUB) ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมจำนวน 4 วัน โดยมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานทั้งสิ้น 36 ท่าน ซึ่งมาจากองค์กรภาครัฐและเอกชน จำนวน 10 หน่วยงาน

          วันที่ 1 สิงหาคม 2562 สปปท.ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานด้านการบำบัดน้ำเสีย ณ โรงบำบัดน้ำเสียหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยศึกษาดูงานเกี่ยวกับ ภาพรวมการบำบัดน้ำเสียของกรุงเทพมหานครเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่บริษัทใช้ในการบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบประหยัดพลังงาน ระบบบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ ระบบบำบัดน้ำเสียที่ให้พลังงานทดแทน ระบบบำบัดน้ำเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่โปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูลระบบบำบัดน้ำเสียแบบออนไลน์ (OMSoft Blue) โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคุณวรวงศ์ อินทรัตน์ บริษัท ยูทิลิตี้ บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด

          วันที่ 7 สิงหาคม 2562 สปปท. ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่ The Public Unity Board ณ ประเทศิงคโปร์ โดยศึกษาดูงานด้านต่างๆ ดังนี้

1.       Digital Technology in Water loss reduction

- Smart PUB Road Map

- How PUB control Water loss at 5%

- Using sensors to be installed in pipes to reduce water loss.

2.   Using digital Technology in customer service

      - Smart meter and water saving.

      - E-service for customer such as billing , payment etc.

          วันที่ 8 สิงหาคม 2562 สปปท. ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่ The NEWater ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยศึกษาดูงานประเด็นเกี่ยวกับ Water Management and Reused  Waste Water Technology in  Singapore ประกอบด้วยหัวข้อ Water supply management  in Singapore.และ Recycling Water Technology

          วันที่ 9 สิงหาคม 2562 สปปท. ได้นำผู้เข้าร่วมอบรมศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการน้ำที่ The Marina Barrage ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นเขื่อนที่มีความกว้าง 350 เมตร กั้นคลองมาริน่าที่สามารถช่วยขยายพื้นที่รองรับน้ำฝนเป็น 60 % ของเกาะสิงคโปร์ เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำสะอาดจากประเทศเพื่อนบ้าน และยังเป็นการแก้ปัญหาน้ำท่วมในย่านธุรกิจที่เป็นปัญหาเรื้อรังมานานหลายสิบปี ด้วยระบบประตูระบายน้ำที่จะเปิดประตูระบายน้ำเมื่อระดับน้ำทะเลภายนอกต่ำกว่าระดับน้ำภายในคลองส่งน้ำ แต่หากระดับน้ำทะเลขึ้นสูงกว่าระดับน้ำในคลองแล้วระบบการระบายน้ำทิ้งลงทะเลจะใช้ปั้มน้ำสูบน้ำออกแทนการเปิดประตูระบายน้ำ นอกจากนี้เขื่อนมาริน่ายังได้เตรียมพื้นที่สำหรับการพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนเมืองด้วยสนามหญ้าขนาดเต็มพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคาร( Green Roof )