นายก สปปท. ปิดพิธีอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)” 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 14.50 น. ณ โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ นายปริญญา ยมะสมิต นายก สปปท. พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นประธานในพิธีปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)” ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 15 วัน (รวมระยะเวลา 90 ชั่วโมง) ซึ่งมีการอบรมด้านวิชาการ จำนวน 11 วัน และศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำที่ บริษัท ยูทิลิตี บิสิเนส อัลลายแอนซ์ จำกัด (UBA) กรุงเทพฯ The Newater และ The Public Utilities Board (PUB) ณ ประเทศสิงคโปร์ รวมจำนวน 4 วัน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 33 คน และร่วมศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ จำนวน 3 คน โดยมาจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 10 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด บริษัท สยามซินดิเคทเทคโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ให้ความสนใจในการฟังบรรยายและฝึกปฏิบัติเป็นอย่างมาก ทำให้การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในโครงการ และสมตามเจตนารมณ์ของ สปปท. ที่มุ่งมั่นให้บริการทาวิชาการแก่สังคม