นายก สปปท. เปิดพิธีอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)” 

           เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายปริญญา ยมะสมิต นายก สปปท. ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร “การบริหารจัดการน้ำยุคดิจิทัล สำหรับผู้บริหารระดับกลาง รุ่นที่ 2 (ปี 2562)”  และนายธเนศ ดาวาสุวรรณ ผู้อำนวยการจัดอบรมหลักสูตรฯ กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. เข้าร่วมเปิดพิธีอบรมหลักสูตรฯ โดย ผศ.ดร.นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้การกล่าวต้อนรับ ณ ห้อง IVY 2 โรงแรม ทีเค พาเลซ & คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ ในการจัดอบรมในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2562 จำนวนทั้งสิ้น 15 วัน ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสมาคมการประปาแห่งประเทศไทยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความคิดด้านการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำระดับกลาง ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายขององค์กรด้านน้ำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวนทั้งสิ้น 35 ท่าน จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จำนวน 11 แห่ง ได้แก่ การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำเสีย บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูเอชเอ็ม จำกัด บริษัท สยามซินดิเคทเทคโลยี จำกัด (มหาชน) บริษัท ซุปเปอร์ วอเตอร์ จำกัด บริษัท ไทยวินิเทค (2002) จำกัด กรมชลประทาน และกรมทรัพยากรน้ำ

             สำหรับในวันแรกของการจัดอบรมฯ ในช่วงเช้าบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อรองรับยุคดิจิทัล” โดย ผศ.ดร. อนันต์ ธรรมชาลัย คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท กรุงเทพ และช่วงบ่ายบรรยายในหัวข้อ “การทำงานเป็นทีมและกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์” โดยอาจารย์มานะ  เจริญเปลี่ยน ซึ่งผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรได้รับความรู้และได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานเป็นอย่างดี

        กลไกสำคัญของการฝึกอบรมในครั้งนี้ เนื้อหาของหลักสูตรได้ถูกออกแบบเพื่อการบูรณาการองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องในหลายบริบท รวมถึงภาคการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายการทำงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเปิดโลกทัศน์ด้านการประปา จึงเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนการพัฒนากิจการประปาในครั้งนี้ ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในขององค์กรของทุกท่านต่อไป