ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดใหม่ (ชุดที่ 19)

                                                                         

       

        ตามที่ คณะกรรมการอำนวยการสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ชุดที่ 18 จะปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ 2 ปี ในวันที่ 27 มกราคม 2563 ดังนั้นจะต้องมีการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ  สปปท. ชุดใหม่ (ชุดที่ 19) ให้เข้ามาบริหารงานและดำเนินกิจการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สปปท. ต่อไป  สปปท. จึงได้มีการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 19 ในการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้อง Jupiter โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนกำแพงเพชร กรุงเทพฯ 

        ตามข้อบังคับ  สปปท. ข้อ 12  กำหนดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เรียกว่า คณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 15 คน โดยที่กรรมการ 11 คน เป็นสามัญสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง... 

        บัดนี้ การเลือกตั้งได้เสร็จสิ้นแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 12 แห่งข้อบังคับ สปปท. คณะกรรมการเลือกตั้งจึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการของ สปปท. ชุดที่ 19 จำนวน 11 คน  ซึ่งคณะกรรมการเลือกตั้งได้ตรวจสอบแล้ว เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับ สปปท. รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

        เอกสารแนบ>> ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 19 (ชุดใหม่) 2019.pdf