มท.3 ผลักดัน สปปท. ใช้ดิจิทัลพัฒนากิจการประปา
เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและยกระดับการให้บริการประชาชน   

             

 

             สปปท. จัดประชุมใหญ่ ปี 2563 เตรียมพร้อมสาธารณูปโภคด้านน้ำ รองรับเทคโนโลยีดิจิทัลในยุค New Normal ระหว่างวันที่ 26-27 พย 2563 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 256ณ ห้องประชุม Convention Center ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ ดร. ทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สามารถนำมาปรับปรุงการดำเนินงานทางด้านการประปา ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับทราบสรุปผลการดำเนินงานและแผนการบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของ สปปท. ในอนาคต โดยมี นายมงคล วัลยะเสวี นายก สปปท. และที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปปท. ให้การต้อนรับ

              ภายในงาน มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “โลกเปลี่ยน คนต้องปรับ รับกระแสดิจิทัล” โดย ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) และหัวข้อ “Eco Efficiency” โดยวิทยากรจากบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด การจัดนิทรรศการและเทคโนโลยีในงานประปาโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าอุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา

               ดร. ทรงศักดิ์ กล่าวว่า โลกในยุคปัจจุบันมีการเจริญเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี ในเมื่อโลกเริ่มก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล หลายภาคส่วนได้เริ่มหันมาให้ความสำคัญกับการพัฒนาและการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กร รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน ทั้งด้านการให้บริการแก่ประชาชน การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และการเข้าถึงบริการภาครัฐ ดังนั้น เพื่อให้ได้รับประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล ทุกภาคส่วนจะต้องอาศัยการบูรณาการ ความร่วมมือร่วมใจกัน ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เพื่อนำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และก้าวทันความเปลี่ยนแปลง ผมขอชื่นชม สปปท. ที่เล็งเห็นความสำคัญและแนวทางให้เกิดการนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับเทคโนโลยีดิจิทัล ตลอดจนกำหนดแนวทางและทิศทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความสมดุลกันระหว่างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและการป้องกันรักษาระบบนิเวศไปพร้อมกัน ยึดหลักการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้วยวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรและการลดมลพิษที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนพร้อมจุดประกายความคิดในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำให้เป็นมรดกที่ล้ำค่าของประเทศชาติตลอดไป โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 616 คน

 

ภาพกิจกรรม

https://drive.google.com/folderview...

https://fb.watch/21TBPDZv6e/

https://youtu.be/IFvLEHrq4cY

https://web.facebook.com/js100radio/posts/3672024876154386

https://twitter.com/js100radio/status/1331898881072721920

https://drive.google.com/.../126YOLpJTxDOJiuBmuP2NOctrDWZ...

https://www.matichonweekly.com/publicize/article_374427

https://www.prachachat.net/public-relations/news-562963

https://www.fm91bkk.com/fm91-85083

https://www.posttoday.com/pr/639049

.