สมาคมการประปาฯ จัดประชุมใหญ่ ปี 2562 ร่วมพัฒนางาน
ด้านสาธารณูปโภคประปา รองรับ Smart City

          เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) โดยมี นายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะนายก สปปท. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สปปท. ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ ได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การกำหนดมาตรฐานวิชาชีพด้านการประปา” โดยวิทยากรจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) และหัวข้อ “การพัฒนางานด้านสาธารณูปโภคประปาเพื่อรองรับการเป็น Smart City” โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล การจัดนิทรรศการและเทคโนโลยีในงานประปาโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการศึกษาดูงาน ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตใต้ จ.ปทุมธานี และ จ.นครนายก

           นายนิพนธ์ฯ กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการจัดการทรัพยากรน้ำ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการและความร่วมมือจากหลายฝ่ายร่วมกันสร้างผลสัมฤทธิ์ให้เกิดขึ้น จึงขอชื่นชม สปปท. ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญในการปลูกฝังและส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามแนวพระราชดำริ และได้จัดกิจกรรมดี ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนประเทศชาติไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามแนวนโยบายของรัฐบาลต่อไป

           นายปริญญาฯ กล่าวว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ เป็นโอกาสอันดี ครบรอบ 48 ปี ที่ สปปท. ได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งระหว่างเครือข่ายผู้ที่อยู่ในวิชาชีพการประปาของประเทศไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมุ่งเน้นพัฒนาภารกิจของการประปาเพื่อประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญ และยังเป็นโอกาสที่สมาชิก สปปท. จะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาสมาคมต่อไปในอนาคต