อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายขอบขอบเขตการปฏิบัติงานของ สปปท.

  2. วางระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินกิจการของ สปปท.

  3. ดำเนินกิจการของ สปปท.ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

  4. กำหนดการให้ความรู้ สอบความรู้ เทียบความรู้ รับรองวิทยฐานะ รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการประปา

  5. ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อกิจการของ สปปท.

  6. กำหนดหน้าที่ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ