วัตถุประสงค์

 1. จัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพการประปาในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานสูง

 2. ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่วิชาการต่างๆ อันเกี่ยวกับวิชาชีพการประปาในด้านความรู้ ความปลอดภัยเพื่อสวัสดิภาพของประชาชน

 3. รับปรึกษาให้ความเห็นและแนะนำทางวิชาการเกี่ยวกับปัญหาด้านวิชาชีพการประปา

 4. ประสานงานกับสถาบันต่างๆ และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน

 5. สนับสนุนและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในวิชาชีพการประปาและบัญญัติศัพท์ทางวิชาการประปา

 6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความเห็น และประสบการณ์ในระหว่างมวลสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคีและผดุงเกียรติของสมาชิก

 7. ตรวจสอบ รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในกิจการประปา

 8. ช่วยเหลือสนับสนุนให้ความรู้ สอบความรู้ เทียบความรู้และออกวุฒิบัตรรับรอง วิทยฐานะของวิศวกร นักวิทยาศาสตร์และอื่นๆ ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับกิจการประปา

 9. จดทะเบียนให้การรับรองคุณสมบัติวิทยฐานะของผู้ที่จะประกอบอาชีพรับจ้างเหมาเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบประปา

 10. ส่งเสริมการฝึกและอบรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการประปา โดยการสนับสนุนให้มีหรือติดต่อขอรับทุนจากสถาบัน หรือองค์การระหว่างประเทศ

 11. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง