หน้าแรก

Top Menu

อำนาจหน้าที่

  1. กำหนดนโยบายขอบขอบเขตการปฏิบัติงานของ สปปท.
  2. วางระเบียบ กฎ ข้อบังคับ และวิธีการดำเนินกิจการของ สปปท.
  3. ดำเนินกิจการของ สปปท.ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
  4. กำหนดการให้ความรู้ สอบความรู้ เทียบความรู้ รับรองวิทยฐานะ รับรองมาตรฐานเกี่ยวกับกิจการประปา
  5. ตั้งอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ต่างๆ เพื่อกิจการของ สปปท.
  6. กำหนดหน้าที่ของอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งต่างๆ

274