หน้าแรก

Top Menu

คณะกรรมการอำนวยการสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย ชุดที่ 19

นายมงคล วัลยะเสวี

นายก สปปท.

นายประเสริฐ เชื้อพานิช

ที่ปรึกษากรรมการ

นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์

ที่ปรึกษากรรมการ

นายวันชัย หล่อวัฒนตระกูล

ที่ปรึกษากรรมการ

นายลือชัย ดีถาวร

ที่ปรึกษากรรมการ

นายวิทัย อาวุชานนท

ที่ปรึกษากรรมการ

นายปริญญา ยมะสมิต

ที่ปรึกษากรรมการ

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย

ที่ปรึกษากรรมการ

นายสมชาย มนต์บุรีนนท์

ที่ปรึกษากรรมการ

พันเอก ดร.ยรรยง ภัทรเลาหะ

ที่ปรึกษากรรมการ

นายสุพัศชัย วิรัตกพันธ

ที่ปรึกษากรรมการ

นายบพิตร กฤตยาเกียรณ

ที่ปรึกษากรรมการ

นายเอกชัย อัตกาญจน์นา

อุปนายกคนที่ 1

นายกวี อารีกุล

อุปนายกคนที่ 2

นายชีระ วงศบูรณะ

อุปนายกคนที่ 3

นายกฤษฎา ศังขมณี

อุปนายกคนที่ 4

นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล

กรรมการและวิชาการ

นายธเนศ ดาวาสุวรรณ

กรรมการและวิชาการ

นายธำรง บูรณตระกูล

กรรมการและวิชาการ

นางจรรยา ไตรรัตน์

กรรมการและวิชาการ

นายชโยดม กาญจโนมัย

กรรมการและกิจการต่างประเทศ

นายธนิต โกมลโรจนาภรณ

กรรมการและกิจการต่างประเทศ

นางสาวสุทิสา นาคเสน

กรรมการและปฏิคม

นายบำรุงศักดิ์ ฉิ่งวังตะกอ

กรรมการบรรณาธิการ และนายทะเบียน

นางทิชาภรณ์ สฤษฎิพันธาวาทย์

กรรมการและเหรัญญิก

นายนิธิศ ทองสอาด

กรรมการและเลขานุการ