หน้าแรก

Top Menu

ประวัติความเป็นมา

     สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย หรือ สปปท. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2514

โดยการรวมกลุ่มกันของบุคคลที่มีวิชาชีพด้านการประปาซึ่งมาทำงานร่วมกัน ในลักษณะของอาสาสมัคร โดยไม่มีค่าตอบแทนที่มีความคิดว่า กิจการประปาเป็นวิชาชีพที่สำคัญ สมควรจะได้รับการจัดตั้งให้เป็นสถาบันวิชาชีพจึงได้ดำเนินการขอจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบสมาคมวิชาชีพการประปาขึ้น เรียกว่า “สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย” และกระทรวงศึกษาธิการได้ออกใบอนุญาตก่อตั้งสมาคม เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2514 เพื่อเป็นศูนย์รวมของบุคคลและองค์การต่างๆ ที่ประกอบอาชีพการประปาในการแลกเปลี่ยนความรู้ วิทยาการสมัยใหม่และประสบการณ์ร่วมกัน

     สปปท. มีคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. เป็นผู้บริหารสมาคมตามข้อบังคับที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งเรียกว่า คณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนไม่เกิน 15 คน โดยที่กรรมการสิบเอ็ดคนเป็นสามัญสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง ส่วนอีกไม่เกินสี่คน นายก สปปท. เป็นผู้แต่งตั้ง โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. และให้คณะกรรมการอำนวยการ สปปท.เลือกระหว่างกันเองเพื่อดำรงตำแหน่ง นายกสมาคม อุปนายกสมาคม เลขานุการ นายทะเบียน เหรัญญิก ปฏิคม บรรณาธิการ และตำแหน่งอื่นๆ ที่เห็นสมควร โดยมีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี นับตั้งแต่การก่อตั้ง สปปท.มาจนถึงปัจจุบัน มีคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. รวม 18 ชุด ชุดปัจจุบันมีนายมงคล วัลยะเสวี เป็นนายก สปปท. มีวาระการบริหารงานในปี 2563 – 2565

     คณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ยังคงสารต่อเจตนารมณ์ของการก่อตั้ง สปปท. ในการที่จะเป็นศูนย์กลางประสานงานของมวลสมาชิกให้ได้รับสาระประโยชน์เกี่ยวกับวิชาชีพการประปา รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน รวมทั้งบุคคลที่ประกอบอาชีพการประปาหรือเกี่ยวเนื่องกับกิจการประปา ได้เข้ามาเป็นสมาชิก เพื่อจะได้ร่วมมือกันประกอบกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าของอาชีพประปาให้มีความเจริญรุ่งเรื่องสืบไป

1265