หน้าแรก

Top Menu

ยุทธศาสตร์ในการบริหารงาน (กลยุทธ์ 4 ส)

  1. ส่งเสริม : การส่งเสริมพันธกิจของสมาคม ทั้งในด้านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การบริหารกิจการประปาและการจัดการน้ำเสียแบบมืออาชีพให้แก่สมาชิกสมาคม และผู้สนใจทั่วไป
  2. สื่อสาร : การสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีของสมาคมให้กับสมาชิก และบุคคลภายนอก ให้สมาคมเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักให้มากยิ่งขึ้น
  3. สร้างสรรค์ : การสร้างสรรค์แนวทาง วิธีการบริหารงาน กิจกรรมการดำเนินงานของสมาคมในรูปแบบใหม่ๆ ให้เป็นที่น่าสนใจและเท่าทันโลกยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป
  4. สานสัมพันธ์ : การประสานความร่วมมือและความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายและ หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องให้กระชับแน่นแฟ้น และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันในการบริหารจัดการกิจการประปา ให้เกิดประโยชน์และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนต่อไป

952