หน้าแรก

Top Menu

วิสัยทัศน์

สปปท. กำหนดวิสัยทัศน์และกรอบแนวทางการบริหาร สปปท. “เป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนากิจการประปาและน้ำเสียของประเทศไทยไปสู่ความเป็นสากลอย่างยั่งยืน” เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อน สปปท. ที่เป็นรูปธรรมในการดำเนินงาน

539