หน้าแรก

Top Menu

สมาชิก สปปท.

การสมัครสมาชิก

อัตราค่าธรรมเนียม

ลำดับ

ประเภทสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าบำรุง

1

สามัญสมาชิกรายปี

100

100

2

สามัญสมาชิกตลอดชีพ

100

1,000

3

สมทบสมาชิกรายปี

100

500

4

สมทบสมาชิกตลอดชีพ

100

5,000

5

นักศึกษา

-

50

      ค่าบำรุงตลอดชีพสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ ให้มีได้เฉพาะสมาชิกตามข้อ 2 และสมาชิกตามข้อ 4 ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและนิสิต นักศึกษา เท่านั้น โดยต้องชำระค่าบำรุงเพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนสิบเท่าของค่าบำรุงประจำปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

 

สิทธิประโยชน์

  1. ประดับเครื่องหมายของ สปปท.ตามประเภทของสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
  2. รับวารสารหรือเอกสารทางความรู้ของ สปปท.
  3. เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  4. สิทธิอื่นๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการ สปปท.จะกำหนดขึ้น

ช่องทางการสมัครสมาชิก

สมัครผ่านช่องทางลิ้งค์การสมัครสมาชิก สปปท. : แบบฟอร์มสมัคร สปปท. (twwa.or.th)

หมายเหตุ สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายที่อยู่หรือสำนักงาน หรือย้ายสังกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานสมาคมฯ ทราบ "ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล"

 

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาสะพานใหม่ ชื่อบัญชี สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เลขที่ 466-0-11269-1

พร้อมส่งใบสมัคร และหลักฐานการชำระค่าสมัคร (Pay in) ได้ทาง E - mail : twwa1971@gmail.com และ Line : @qbx9234s 

 

 

การจัดส่งใบสมัคร

E - mail : twwa1971@gmail.com

Line : @qbx9234s 

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

ที่อยู่ : การประปานครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายเลขานุการ สปปท.

โทร. 02 504 0123 ต่อ 2827

 

197