หน้าแรก

Top Menu

การสมัครสมาชิก

อัตราค่าธรรมเนียม

ลำดับ

ประเภทสมาชิก

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ค่าบำรุง

1

สามัญสมาชิกรายปี

100

100

2

สามัญสมาชิกตลอดชีพ

100

1,000

3

สมทบสมาชิกรายปี

100

500

4

สมทบสมาชิกตลอดชีพ

100

5,000

5

นักศึกษา

-

50

      ค่าบำรุงตลอดชีพสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ ให้มีได้เฉพาะสมาชิกตามข้อ 2 และสมาชิกตามข้อ 4 ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและนิสิต นักศึกษา เท่านั้น โดยต้องชำระค่าบำรุงเพียงครั้งเดียวเป็นจำนวนสิบเท่าของค่าบำรุงประจำปี

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  1. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
  2. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดที่เป็นลหุโทษ หรือความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
  3. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน

 

สิทธิประโยชน์

  1. ประดับเครื่องหมายของ สปปท.ตามประเภทของสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้
  2. รับวารสารหรือเอกสารทางความรู้ของ สปปท.
  3. เข้าร่วมประชุม สัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี
  4. สิทธิอื่นๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการ สปปท.จะกำหนดขึ้น

 

ช่องทางการสมัครสมาชิก

ดาวน์โหลดใบสมัครมากรอกข้อมูล "ดาวน์โหลดใบสมัคร"

หมายเหตุ สมาชิกที่เปลี่ยนชื่อ นามสกุล ย้ายที่อยู่หรือสำนักงาน หรือย้ายสังกัด ต้องแจ้งให้สำนักงานสมาคมฯ ทราบ "ใบแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูล"

 

 

การชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย สาขาหลักสี่ ชื่อบัญชี สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เลขที่ 466-0-11269-1 พร้อมส่งใบสมัคร และ Pay in

 

 

การจัดส่งใบสมัคร

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) อาคารสำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

เลขที่ 72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

 

 

 

 

 

994