หน้าแรก

Top Menu

ประเภทของสมาชิก สปปท.

  1. สามัญสมาชิก ได้แก่ ผู้สนใจและ/หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการประปา

  2. สมทบสมาชิก ได้แก่ สถาบัน องค์การ บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานต่าง ๆ และนิสิต นักศึกษา

  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงเกียรติในวิชาการ หรือวิชาชีพที่มีคุณวุฒิเป็นพิเศษ หรือผู้ทรงเกียรติคุณที่สนใจ หรือเป็นผู้ที่ได้อุปการะสมาคมให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสมาคม ซึ่งได้รับเชิญจากสมาคม โดยจะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. เป็นเอกฉันท์ และคณะกรรมการ สปปท. จะได้นำเสนอที่ประชุมใหญ่เพื่อทราบ

901