หน้าแรก

Top Menu

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท.

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 606 สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) และผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ Google Meet

นายมานิต ปานเอม ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะนายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 1/2566
โดยมีที่ปรึกษาและคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดที่ 20 ร่วมประชุม ซึ่งมีประเด็นสำคัญ อาทิ

● ผลการดำเนินงานตามมติคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ครั้งที่ 3/2565

● การจัดทำ e-Magazine ของ สปปท.

● การปรับเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบระหว่างกรรมการและเลขานุการ กับกรรมการบรรณาธิการและนายทะเบียน

● การจัดทำหนังสือแจ้งสมาชิกการชำระเงินสมทบสมาชิกรายปี และเชิญชวนสมาชิกเปลี่ยนการสมทบสมาชิกเป็นสามัญสมาชิกตลอดชีพ

● รายงานยอดเงินคงเหลือของ สปปท.

ทั้งนี้ นายก สปปท. ได้สนับสนุนให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำและงานด้านประปาผ่าน e-Magazine รวมทั้งเชิญชวนที่ปรึกษาและคณะกรรมการร่วมศึกษาดูงานก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำ ภายใต้โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 ของ กปน. เพื่อเป็นแนวทางในการต่อยอดการดำเนินงานด้านระบบประปาต่อไป

DSC_6947.jpg DSC_6951.jpgDSC_6954.jpgDSC_6959.jpg