หน้าแรก

Top Menu

การสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

               ผ่านพ้นไปได้อย่างเรียบร้อยสมบูรณ์แบบ สำหรับการสัมมนาวิชาการ และประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) เมื่อวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2560 ณ ร.ร.มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. 


               ไฮไลค์สำคัญของงาน ได้แก่การบรรยายของนักพูดระดับประเทศ นายแพทย์พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา บรรยายในหัวข้อ “ตามรอยพระยุคลบาท พระสร้างชาติด้วยสายชล” นพ.พงศ์ศักดิ์ ได้เน้นย้ำว่า การสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนและผู้ใช้น้ำเป็นเรื่องสำคัญมาก ทั้งนี้ ควรปลูกฝังแนวความคิด  ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก ให้เยาวชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำ จึงมีโอกาสสัมฤทธิผล


               อีกหนึ่งไฮไลค์สำคัญ ได้แก่ การเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “เปิดร่าง พ.ร.บ. ทรัพยากรน้ำ เอกภาพ ความยั่งยืน กับความท้าทายบริหารวิกฤตน้ำของชาติ และใครได้ใครเสีย” ซึ่งได้ผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายหน่วยงานชั้นนำด้านน้ำ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง  
กรมชลประทาน และอีสท์ วอเตอร์ เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างคับคั่ง จากการสัมมนา มีเรื่องที่น่าฉุกคิดหลากหลายประเด็น อาทิ - ทำอย่างไรประชาชนและผู้ใช้น้ำจึงจะตระหนักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำว่า ไม่ใช่ทรัพยากรที่ได้มาฟรี ๆ หากเป็นทรัพยากรที่มีต้นทุนกว่าจะได้มา อาทิเช่น ต้นทุนการขนส่งน้ำผ่านท่อเมนประปา จากแหล่งน้ำไปยังโรงกรองน้ำ ดังจะเห็นได้จากราคาน้ำดิบที่ บ.อีสท์ วอเตอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีราคาที่ค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับราคาน้ำดิบของกรมชลประทาน  - การปรับค่าน้ำ (ภาคครัวเรือน) ให้สะท้อนกับต้นทุนการผลิต จะช่วยให้ภาพการใช้น้ำอย่างฟุ่มเฟือยจะลดน้อยถอยลงได้หรือไม่ ทำอย่างไร - จะเก็บค่าน้ำบำบัดน้ำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในเง่การปรับปรุงคุณภาพน้ำ และไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านจากครัวเรือนผู้ใช้น้ำ   


              ช่วงท้ายของการสัมมนา เป็นการลงคะแนนของสมาชิก เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ชุดใหม่ ทดแทนชุดเดิมที่จะหมดวาระการทำงานลง


              วันรุ่งขึ้น 24 พฤศจิกายน 2560 เป็นการศึกษาดูงานโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี....
โดยมีรายละเอียดดังไฟล์แนบ

230