หน้าแรก

Top Menu

พิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

พิธีเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียดหลักสูตรการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) วันที่ 15 ธันวาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 1221 สำนักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค นายวิเชียร อุดมรัตนะศิลป์ นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ นางสาวอรพิน อัศวนิก กรรมการและเหรัญญิก เป็นผู้แทน กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมชี้แจงรายละเอียด หลักสูตรการบริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 ให้กับ ผู้เข้ารับการอบรม ทั้งสิ้น 27 ท่าน ประกอบด้วย ผู้บริหารระดับสูง ของหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน อาทิเช่น การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค องค์การจัดการน้ำสูญเสีย องค์การบริหารงานส่วนจังหวัด และ บริษัทเอกชนชั้นนำ ที่ประกอบ ธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับ การบริหารจัดการน้ำ นายธเนศ ดาวาสุวรรณ อุปนายกคนที่ 1 สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการหลักสูตร ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ และรายละเอียดหลักสูตร ให้แก่ผู้รับการอบรม โดยกล่าวว่า วัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้ เน้นการให้ผู้บริหารระดับสูง ได้รับความรู้และประสบการณ์ จากวิทยากรชั้นนำ จากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมแลกเปลี่ยน ความรู้และประสบการณ์ ระหว่างผู้เข้ารับการอบรม โดยการอบรมแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ การอบรมสัมมนาในสถานที่ และการศึกษาดูงานที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการน้ำ นอกสถานที่ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยผู้อำนวยการหลักสูตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลักสูตรนี้ จะเป็นประโยชน์ แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ทุกท่านอย่างครบถ้วน

 

 

 

139