หน้าแรก

Top Menu

การสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ได้จัดงานสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

 

280