สมาชิก

ประเภทสมาชิก


สมาชิกของ สปปท. มี 3 ประเภท

1. สามัญสมาชิก ค่าบำรุงปีละ 100 บาท

2. สมทบสมาชิก ค่าบำรุงปีละ 500 บาท

3. สมาชิกกิตติมาศักดิ์ ไม่เสียค่าบำรุง

ค่าบำรุงตลอดชีพสำหรับสมาชิกที่สมัครใหม่ ให้มีได้เฉพาะสมาชิกตาม 1 และ สมาชิก ตาม 2 ที่เป็นหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น และนิสิต นักศึกษา เท่านั้น โดยต้องชำระค่าบำรุงเพียงครั้งเดียว  เป็นจำนวนสิบเท่าของค่าบำรุงประจำปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือแก่นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเกี่ยวกับวิชาชีพการประปาและยังไม่มีรายได้ ทางสมาคมจะคิดอัตรา ค่าธรรมเนียมเพียงปีละ 50 บาท โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมแรกเข้า

 

 

สิทธิประโยชน์


1. ประดับเครื่องหมายของ สปปท.ตามประเภทของสมาชิกที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้

2. รับวารสารหรือเอกสารทางความรู้ของ สปปท.

3. มีสิทธิอื่นๆ ตามระเบียบที่คณะกรรมการอำนวยการ สปปท.จะกำหนดขึ้น

4. สมาชิกกิตติมศักดิ์มีสิทธิเท่าสมาชิกประเภทอื่น ทุกประการ ยกเว้นแต่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ใบสมัครสมาชิก

 

 

ใบสมัครสมาชิก


Download ใบสมัครสมาชิกได้ที่นี่