ประวัติ สปปท.

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) ได้ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2514 โดยการรวมกลุ่มบุคคลที่มีวิชาชีพมาร่วมกันทำงาน การดำเนินงานของ สปปท. โดยคณะกรรมการอำนวยการ จำนวนไม่เกิน 15 คน คณะกรรมการอำนวยการจะทำงานให้แก่ สปปท. ในลักษณะอาสาสมัครโดยไม่มีค่าตอบแทน สมาชิก สปปท. จะได้รับความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่เกี่ยวกับวิชาชีพการประปา โดยทุกปี สปปท. จะจัดให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานทางด้านระบบการประปา การบริหารจัดการน้ำและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในกิจการประปา สมาชิกแต่ละท่านจะมีโอกาสได้พบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนากิจการประปาในประเทศไทยต่อไป