หน้าแรก

Top Menu

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

  1. จัดให้เป็นศูนย์ส่งเสริมวิชาชีพการประปาในประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าและมีมาตรฐานสูง
  2. ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่วิชาการต่างๆ.อันเกี่ยวกับวิชาชีพการประปาในด้านความรู้ ความปลอดภัย เพื่อสวัสดิภาพของประชาชน
  3. รับปรึกษา ให้ความเห็นและแนะนำทางวิชาการ.เกี่ยวกับปัญหาด้านวิชาชีพการประปา
  4. ประสานงานกับสถาบันต่างๆ.และเอกชน ทั้งภายในและภายนอกประเทศที่มีวัตถุประสงค์ในแนวเดียวกัน
  5. สนับสนุน และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐาน วัสดุเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในวิชาชีพการประปา และบัญญัติศัพท์ทางวิชาการประปา
  6. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้.ความคิดเห็น.และประสบการณ์ในระหว่างมวลสมาชิก เพื่อเป็นการส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิก
  7. ตรวจสอบ รับรองคุณภาพของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในกิจการประปา
  8. ช่วยเหลือสนับสนุนให้ความรู้ สอบความรู้ เทียบความรู้ และออกวุฒิบัตรรับรองวิทยฐานะของวิศวกร นักวิทยาศาสตร์ และอื่นๆ ซึ่งประกอบอาชีพเกี่ยวเนื่องกับกิจการประปา
  9. จดทะเบียนให้การรับรองคุณสมบัติวิทยฐานะของผู้ที่จะประกอบอาชีพรับจ้างเหมาเกี่ยวกับงานก่อสร้างระบบประปา
  10. ส่งเสริมการฝึกและอบรมแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการประปา โดยการสนับสนุนให้มีหรือติดต่อขอรับทุนจากสถาบัน หรือองค์การระหว่างประเทศไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

772