หน้าแรก

Top Menu

พันธกิจ

  1. จัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สปปท. ประจำเดือนหรือตามความเหมาะสมเพื่อรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของ สปปท.
  2. จัดการประชุมใหญ่ของ สปปท.อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ก่อนสิ้นเดือนธันวาคมเพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการ สปปท. แถลงกิจการและบัญชีงบดุลของ สปปท. ในปีที่ผ่านมา และเพื่อให้สมาชิกทุกประเภทเสนอความคิดเห็นหรืออภิปรายแต่สามัญสมาชิกเท่านั้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนน
  3. จัดการประชุมทางวิชาการและการศึกษาดูงานระบบประปาทั้งในและต่างประเทศเพื่อประโยชน์ของสมาชิกที่จะได้รับความรู้ทางวิชาการ และประสบการณ์ใหม่ๆ

850