หน้าแรก

Top Menu

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาวิชาการและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559

ด้วยสมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.) กำหนดจัดสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี ระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ในทางวิชาการ และให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อการประชุม เพื่อนำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานทางด้านการประปา ตลอดจนได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมทั้งรับทราบสรุปผลการดำเนินงาน และแผนการบริหารกิจกรรมต่างๆ ของ สปปท. ในอนาคต สำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วยสมาชิก สปปท. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และบุคคลทั่วไปประมาณ 200 คน

 

กำหนดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี

สมาคมการประปาแห่งประเทศไทย (สปปท.)

วันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559 ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เดนส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559

08.00 น. ลงทะเบียน และเยี่ยมชมนิทรรศการ

09.00 น. พิธีเปิดการสัมมนาวิชาการ และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี - นายกสมาคมการประปาแห่งประเทศไทยกล่าวรายงาน - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน - ถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

09.30 น. รับประทานอาหารว่าง และเยี่ยมชมนิทรรศการ

10.30 น. บรรยายพิเศษ หัวข้อ “การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล : วิกฤติการณ์ด้านบุคลากร”

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

13.30 น. เสวนาทางวิชาการ “การส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ : น้ำและน้ำเสีย”

14.45 น. รับประทานอาหารว่าง

15.00 น. ประชุมใหญ่สามัญประจำ

16.00 น. จับสลากผู้โชคดี ปิดการประชุม

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2559

07.00 น. ออกเดินทางไปการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

10.30 น. เดินทางถึงการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง - ศึกษาดูงานระบบการบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร3านร%มสน จ.ระยอง

13.30 น. เดินทางถึงสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ.ระยอง - เยี่ยมชมสวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - เยี่ยมชมร3านจําหน%ายของที่ระลึก

16.00 น. เดินทางกลับโรงแรมรามาการ์เดนส์

19.00 น. ถึงโรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

Download รายละเอียดเพิ่มเติมและใบสมัครเข้าร่วมสัมมนาได้ที่นี่

‌Download กำหนดการสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2559ได้ที่นี่

 

 

 

265